آرمانشهرِ من میدونید چیه؟ یه آدم باشه از کلِ دنیا یه اتاق سه در چهار که نصفشم کتابخونه ست و همش کتابای تاریخ فلسفه و داستانای فلسفی  و انسان شناسیِ داشته باشه از یاستین گوردر تا کامو، ژان پل سارتر،راسل،نیچه،مارکس،آیزیا برلین، امانوئل اشمیت ووو 
دوتا مبل راحتی ، یه پنجره قدی بزرگ که عصرا نورای نارنجی به پهلو و دراز کش زُل زُل نگامون کنه، با حوصله یکی یکی کتابا رو برام  بخونه، بحث کنیم، به نتیجه نرسیم حتی!
هرکسی یه آرمانشهر داره ، احتمالا تو لِوِل بعدی از تعریف آرمانشهر کنار قفسه های کتاب همون پارتنر من هر روز براش فیلمای فلسفی بیارم !