انگیزه چه نیروی محرکه جالبی ست نه؟ 

یکهو به خودت می‌آیی میبینی دیگر از گودی زیر چشمهایت و سیاهی شأن خبری نیست!