مثلا خیلی خفن باشه،مجیدُ میگم! مثلا یک و هشتاد یا هشتاد و پنج شایدم هشتاد و نُه،چهارشونه ،دستای تپل با یه عقیقِ جیگری که روش نوشته هواللَطیف! سبیلاش گرازماهیِ نعل اسبی باشه.یه کلاهِ مشکی پهلوی با یه کتِ سِت که رو شونه هاش جابجاش میکنه ،قناریا آویزون از لباسش،رو کُلاش!یه دستمالِ ابریشمِ یزدی که بچرخه لای انگشتاش!هِی باهاش قناریا رو پَر بده ،مثلا خیلی خفن باشه،مجیدُ میگم!