_ یه چیزی بگو این وقت شب که هیچ وقت از ذهنم پاک نشه 

+ نگران نباش ؛همه چیز مهیاست ،همه منتظرن تو آماده شی.