راستش هیچ وقت نگفت دوستت دارم!

فقط هر موقع از سرکار می آمد خانه، هر موقع میگفتم:خسته نباشید و میبوسیدمش ؛پشت بندش سرفه میزد و لبخند میزد 

شده بود شبیه من هم دوستت دارم !