پرسیده بود « اگه یک ساعت قبل از مرگ بهت وقت بدن چیکار میکنی؟؟»
پرسیدم« اگه یک ساعت قبل از تولد بهت وقت بدن تو چیکار میکنی»
گفت: سوال و با سوال جواب نمیدن!
گفتم: تو هم کم چرت بگو!