یه وقتهایی شده به خودم میگم « عزرائیل دنبالت کرده اینقدر عجولی؟؟»

بیست سالگی تو که داری نزدیک میشی جانا ما رو صبور کن و آروم! 

همیشه به خاطر آشوب دلم ناارومم ،پرتم، خیال میبافم،توهم میزنم!