بیا سبک کنیم وجودمان را ،نخ وصل کنیم و رها کنیم 

برود بالا 

برود بالا