شده است کنارِ کسی بنشینید که دنیایتان باشد؟آرامشتان باشد؟بعد یک لرزِ سرد به پشتتان بریزد؟   

لرزِ اینکه ممکن است یک روز این منبع آرامش را نداشته باشید؟