حالم بد است برای آتنایی که حتی معلوم نشد برای کدام گناه؟