- فکر میکنم ما آدما عینِ برگیم

+ چرا؟

- دقت کردی وقتی باد میاد؟ دیگه هیچ چی فایده نداره از هر طرف که باد فوتش کنه میوفته 

+ یعنی فکر میکنی وقتی کار از کار میگذره همه چی..

- آره دقیقا وقتی روحِ نیمه جونت توی رینگ تلو تلو میخوره  فرقی نمیکنی کی هولت میده از رینگ بیای بیرون، تو متلاشی شدی خیلی وقته 

+ پس چرا آفریده شدیم ، که قربانی یه سری اتفاقاتِ مزخرف بشیم؟

- نه  اشتباه نکن ما خودیم هم قاتلیم هم مقتول خودمون ضربه رو میزنیم و خودمون میوفتیم