جون ننه سرما نذار اونجا که اومدی تو روم واستادی و گفتی:بگو ببینم کی هستی؟تو جوابت بگم:سوال خوبیه!جون ننه سرما..


#سازت_را_با_بهار_کوک_کن

*به دعوت رادیو بلاگی های خیلی عزیز همه دعوتیم.