گفت: میدونی، مردم عینهو همین آب میمونن که حوالی شهر پَرسه میزنه،که مدام جریان داره،حالی به حولی میشه!

گفت: یهو دلم خواست مردم شناسی بخونم که بفهمم تاریخِ اختراع دودَره بازی کِی بوده؟که یعنی چی میگن" عاشق که باشی پاییزم برات میشه بهار!) ،چطور  میشه از یاد میبریم و انتظار داریم از یاد نریم ؟چرا.. .

گفتم: خوب،جواب داد؟گفت: همینقدر بدون ته تهش میان سنگینی زندگیشونو حواله ذهنت میکنن ،گیجت میکنن،تهش یجوری قانعت میکنن که خودت میگی (بیخیال ،هر جور راحتی! هرچی عشقت میکشه!)تهشو میخوای ؟  رفیق با چند ترم مردم شناسی به هیچی نمیرسی!


* دستبرد به اهنگ اقای عشق!  رستاک