نشسته بودیم  توی محوطه و کمی سکوت قطع و وصل میشد بینمان ! غیر از سکوت ؟ هیچی فقط میگفت احساس چرا ندارد! و تکرار میکردم احساس چرا ندارد،احساس چرا ندارد،احساس چرا ندارد.. 


#حس_محور

عنوان از آهنگ دروغ؛شهریار خسروی