دندان های من کارشان از آب نمک کردن گذشته ؛علاجشان پیش توست ، بیا و یک گاز از لپ هایت بده تا زودتر ضدعفونی شوند!


#حس_محور#مینیمال