بد میگم تو خلقتمون یه کنترل اف کمه؟ خوب من الان از کجا بفهمم اون هندزفری زلیل مرده تو کدوم سوراخ موشیه!!