قضیه از آنجا شروع میشود که یک روز خسته کننده به آخرش رسیده بود و از قضا پول تاکسی گرفتن تا خانه را نداشتم!و هی مسافت را که بررسی میکردم با بدو بدو کردن هم از افطار می‌گذشت ؛هر طور بود خودم را قانع کردم و به خودم دلداری میدادم الان میرسی و خودتت را پرت میکنی وسط حال و یک دل سیر میخوابی! چند دقیقه که از راه رفتنم گذشت یاد این افتادم که افطار را چه کنم! بساط توی کیفم را زیر و رو کردم و توی یکی از سوراخ های ایجاد شده ته آن یک شکلات پیدا کردم آه پر دردی سر دادم و باز هم به خودم دلداری دادم الان میرسی و خودتت را پرت میکنی روی صندلی و یک دل سیر میخوری!خلاصه حافظ اعلام چراغ قرمزی کرد و همان زمان صدای اذان از مصلی چند خیابان آن طرف تر می آمد،  عرض خیابان را با کوله در بغل و کتف های خسته و پاهایی که دردشان شروع شده بود رد کردم و از سر گرسنگی شکلات را قل دادم توی غار! شکلات که نه یک تلخ مربعی متورم قهوه ای! اکثر شکلات ها بی ملاحظه اند و داستان تو با آنها زمانی شروع میشود که یک دور کل غار ( دهان را عرض میکنم) متر کرده و قورتشان میدهی! پس لرزه ها شروع میشود ،آب دهانت مدام اعلام تکمیل ظرفیت میکند و منتظرست چراغ سبز بدهی تا گازش را بگیرد و پرت شود توی بزرگراه! حالا این به کنار زبانت بازی اش میگیرد، میرود توی نقش جرثقیل و به صورت نان استاپ از توی شکم گنده های ته دهان یک به یک ته مانده های شکلات را میکشد بیرون و تا روی زبان و بدرقه به سمت بزرگراه جابه جایشان می‌کند!کم کسی که نیست عضله دارد باقلوا!!قضیه شکلات که ختم به خیر شد با خودم فکر که میکردم گفتم فقط دردسر شکلات خوردن نیست تازه این نرم ترین و ملایم ترین شوخی دهان است!خدا نیاورد روزی را که سوهان قدم مبارکش را به این سیستم پرافیشنال بگذارد دیگر فاتحه کل روز را باید بخوانی و نه تنها مراحل قبل با وسواس بیشتری انجام میشوند بلکه سازمان دهان کمسیون تشکیل میدهند تا برای درخواست نیروی کمکی به توافق برسند و در انتها این ناخن های مبارک هستند که تا خود حلقوم پیشروی کرده وتمام سوراخ سمبه ها را از عامل جنایت پاکسازی میکنند!! بعد از سوهان با کمی ارفاق می توان پفک نمکی را هم یکی از متهمان ردیف اول دردسرهای عظیم دهان شناخت و اذعان کرد که دست کمی از سوهان ندارد لاکردار! و وقتی کار از کار هم میگذرد یاد این ضرب المثل می افتم که آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته!! البته بحث لواشک کاملا جداست اصلا لواشک برای ماندن لای دندان است، هر چند یک بار با نوک زبان یکم از آن را بیرون میکشی و به به! نگویم بهتر است زبان روزه گناه داریم!!


* ایتالیا هم که برد! کیفمان ناجور کوک است!!