اونجا که سوگند میگه 
از دست دلُم رفتی و این دل تو نباشی 
عیسی ست که در دست خود انجیل ندارد،ندارد،ندارد،ندارد..