نزدیک به سه روز میشه کامل نمیتونم نفس بکشم، به کسی چیزی نگفتم چون برام عادی شده یاد اون یه هفته افتادم که بهمن پارسال تو راهروهای دانشگاه فقط سرفه میکردم تا بلکم نفسم بیاد!! مسخرست ولی جواب میداد؛ میدونید راستش تلخ ترین حس دنیاست . مجبورم تا وقتی خوابم ببره بشینم سر جام چون وقتی دراز میکشم کلن رابطشو باهام بهم میزنه، نفسو میگم، عجیبه که پاییز فصل عاشقیِ و نفس اصلا سردرنمیاره برعکس تا ته اسفند جونمو به لبم میرسونه.به قول فرنگیا damn you !