به یکی احتیاج دارم سایت این دانشگاه لعنتی رو بخوابونه دو دقیقه انتخاب واحد کنم . تمام!!! چه اصراریِ آخه دوازده شب شروع انتخاب واحد؟ مریضید؟

همش زیر سر اون آموزشِ که همه کارهٔ دانشگاست و در عین حال هر وقت مشکلی داری"کاری از ما ساخته نیست!" هیولاهای سه سرِ سه چشم!