راه پله های این خانه! پنج سالی شد؛ هم تولد دیدند،هم مرگ، هم ترس، هم آرامش، هم قهقهه!توی همین پنج سالی که اینجا کنار هم انگار هر روز همه چیز را دیدیم، روزهایی که سکوت کردیم  و گذشتیم ، روز هایی  که از شدت خوشحالی دوتا یکی ات کردیم و چه قصه ها و چه قصه ها..