شاید خیلی هایتان آ سید رضا عمادی را بشناسید. اما من تازه خیلی اتفاقی طور و شانسی پیجش را پیدا کردم، روز تولدتش بود . نوشته بود:
از 1.6.52
تا 
1.6.97
عجب خواب کوتاهی بود
و من تازه فهمیدم شهریور شده ، مثل همه سالهای قبل که مرداد در ذهنم بزرگ و طولانی میشد و یکهو میفهمیدم که شهریور آمده ، که دوباره باید کنار شمع 2 تولدم یک عدد جدید بیاید، خلاصه حالتان را از دوباره گفتنش بد نکنم از اینکه خیلی میترسم ،خیلی واهمه دارم،از اینکه عجب خواب کوتاهی بود.
* میگویند از زبانی که با آن گناه نکردی دعا کن ، یک قولی میدهید؟ که هشتم شهریور که رسید سر نماز هایتان برایم دعا کنید ، من هم از زبانِ خودم برای همه تان دعا میکنم، دعا میکنم اتفاق های خوب تا خرخره مستتان کند!