ما کاتبانِ فوق دیپلم شعر

ما عاشقانِ پرورش قارچ

به گُل جواز شکفتن ندادیم

گودال را به شعبده، دریا کردیم

و فکر نکردیم به آبروی نهنگ

نه بزرگ شدیم نه بزرگوار

در حقارت هامان پوسیدیم

هر چند در پشت بام بلندترین برج شهر

لانه داشتیم!


*بفرمایید بنشینید صندلیِ عزیز / اکبر اکسیر