تو حقوق کار قسمت تقسیم بندیِ عقود یه نوع قرارداد داریم به اسم "قراردادکارِ دو تعهدی" با این تعریف که : هر یک از طرفین در برابر طرف دیگر متعهد است و بدین سان هر دو هم متعهدند و هم متعهدله؛ هم بستانکارند و هم بدهکار! 
کاش این تعریف بسط داده میشد و  ضمیمه میشد به اسنادِ محضری ازدواج! توضیح و تفصیل نکنم، مخصوصا اون قسمتش که میگه هر دو هم بستانکارند هم بدهکار!