عمه هم رفت! همانجا که میگویند پیشِ خدا 

قصهٔ غم انگیزی شده حداقل برای من توی این دو سه سال که خیلی عزیز از دست دادم..