میرویم دانشگاه به سلامتی کم کم :) 

دلمان دیوانه شده برای محوطه و جاده رویا و بام و خوابگاه و خلاصه دانشگاه دیگر :))

آرزوی سلامتی دارم برای همه و سفری امن ایضا :)