خیلی گوش بدهید تا جایی که با جانتان یکی شود که میشود همان بار اول میشود ..