بعضی وقتها هم هست پایم را روی زمین محکم محکم محکم فشار میدهم از صدتا کوبیدن بدترست، دردش از کنده شدن پوست کنار ناخن هم بیشتر است،حالم آن موقع از تنگ ماهی قرمزی که تویش قالب یخ میندازن هم بدتر ست!!