دو سه بار در رویا بوسیدمش

کنار هم متال گوش می دادیم 

هنوز هم دوستم داشت!