هر کسی طرفدار قرص و محکم یه خوانندست،با هر ریتمش اوج میگیره، با هر لحظه ی غمگینش غصه میخوره،اشک میریزه ،تکیه میده به لبه پنجره و چشماشو میبنده و فقط گوش میکنه، شبیه بچه ای که گشنشه و شیر خوردن صدای جیغاشو قطع میکنه هر کسی با یه نفر با صدای یه نفر خیلی آروم میشه ؛ «امیرعباس گلاب» برای من همون یه نفر ،همونی که صداش خیلی خیلی آروم میکنه

شما چطور ؟؟


+موزیک بریم دریا عالی بود خیلی :)

+دیشب اتفاقاتی جالبی افتاد،زنده گی ..رفیق! ممنون از «پل استر» که هر بار با مرور جمله آی که تو یکی از کتاباش نوشته حس آرامش بهم منتقل میشه !« ندانستن اینده نعمت است»