معماری بعضی آدمها یکجوریست مثل اینکه توی هوای سرد بتن ریزی شان کرده اند، یخبندان شده و حالا عمیق ترک خورده اند، شکننده اند، ایزوگام نشده اند،مهندس و ناظر بالای سرشان نبوده اند، مگر نه اینکه گفته اند «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج»؟