گفت : هانیه گشنمه یه چهارتا گوجه بنداز یه ته بندی کنیم تا شام!

هانیه گفت: سیاوش بخشید یه ربع ساعت طول میکشه دو تا قابلمه موندن از دیشب باید بشورمشون

گفت :غصه نداره که بچه که نیستم شما به کارت برس ؛هر وقت سرت خلوت شد

هانیه گفت :  این روزا حس میکنم " کارد بخوره تو شیکمت" برای تو بی تاثیر !!و خندید

گفت : دیگه کارِ دلِ دیگه درِ شکم و کاهگل گرفته لعنتی !


#دیالوگ_هایشان

بی اغراق این آآآآشقانه ها چطورن؟نظر بدین ببینم