در دفتر روزمرگی هایم بیست و هفت تیر را نوشته بودم " مزحــرف،همین!"
فردایش که بیست و هشتم را نوشتم نگاهی به روزِ قبل کردم و با خودم گفتم مزحــرف بود یعنی "خیلی" مرخــرف بود یا "یکم" مزخــرف بود؟!
از بیست و هفت تیر چیزی یادم نبود.