حرف برای گفتن بسیار دارم همین قدر بدانید که حِس میکنم بهترین نویسنده ی دنیا را پیدا کرده ام .. در مورد اشمیت بگویم ایشان  نویسنده ، نمایش نامه نویس و فیلسوف فرانسوی است .


بخش هایی از کتاب- تو بد فکر میکنی ،یون! اول به این دلیل که زیادی فکر میکنی. بعد، به این دلیل که به اندازه ی کافی فکر نمیکنی.

- من پدر و مادر ندارم 
- از زیرِ بته ی کلم عمل آمده ای یا بته ی گل سرخ ؟
- از یک زن و مرد عمل آمده ام اما آن ها دیگر زنده نیستند، مرده اند .
- هر دوتاشان؟
- هر دوتاشان 
- با هم ؟
- مگر موفق نشده اند با هم یک بچه بیافرینند... با هم مردن که کاری ندارد!** کتاب حاضر 85 صفحه؛ ترجمه بسیار خوب خانم مهشید نونهالی؛ قیمت7000 تومان