این روزها به شدت از نوشتن افتاده ام؛ یک نفر بیاید به سرم بزند دختر تو میتوانی لیاقتش را داری..

حِس مزخرف بودن دارم! کجای این جهانم؟