شکستم همین امشب؛ همین امشبی که مهرانِ مدیری از طرفِ مقابلش پرسید عاشق شدی؟ و او گفت مگر میشود کسی در این کره ی خاکی عاشق نشود؟ عاشق شدم و ثمره اش دو تا نوه است

شکستم همین امشبی که میخواستم بروم جایش بنشینم و بگویم عاشق شدم ولی ثمره اش گم شدنم بود،دیده نشدن،محو شدن و درآخر پاک شدن!

 

#حس_محور