مثلا نشسته باشم لبِ حوض با ماهی ها اختلاط کنم، بگویم با تو قهر کردم و سرم داد زدی ، مثلا بیایی بشینی کنارم دستت بچرخد لایِ موهای همیشه کوتاهم بگویی: ماهی قرمز؛ببخشید را برای کِی گذاشته اند؟

مثلا آب بپاشم رویت و بگویم: برو آن طرف نمیخواهم ببینمت بعد باز هم مثلا هولت بدهم عقب

دو دستم را بگیری و پرتم کنی در آغوشت و بگویی : دردت به جانم،ببخشید

و من چرا باید نبخشمت مثلا؟!


#حس_محور