گفت : مهری اگه بخوای خودتو خَفه کنی با چی خفه میکنی؟

مهری سر موهاشو که بافته بود با کِش بست و گفت: چه سوالایی میپرسی چی میدونم ،اممم با پفک و تخمه!!

گفت: شاهکاری به مولا با پفک و تخمه آخه ؟

مهری نگاهشو ریز کرد و گفت: اگه راستشو میگی بگو ببینم تو خودتو با چی خفه میکنی مثلا؟؟

گفت : با تو مهری!

#حس_محور