+ بیا بریم جزیرهٔ پنگوئنا!اونجا که رسیدیم بساطِ چایِ هِل و دارچین راه مینذازیم و با پنگوئنا یه دورهمی میگیریم ،نظرت چیه ؟

- نظرم اینه که جنابعالی هروقت رفتی حموم مغزتم لیف بکشی!! .

+خوب اگه موافق نیستی بگو یه پیشنهاد بهتر بدم! بی ذوق!

- مثلا؟

+بریم شیشهٔ خونه بغلی رو بشکنیم و بعد دَرریم چطوره؟خوبه نه؟

. -صبر پرید از دلم ،عقل گریخت از سرم،تا به کجا کشد مرا مستیِ بی امانِ تو!


#حس_محور