همین دوشنبه بود، روز کتابدار رو میگم و چقدر خوشحال بودم و هستم و حتما خواهم بود جز این قشر هستم؛دم بچه های ترم آخر کارشناسی هم گرم سنگ تموم گذاشته بودن! نشد همون روز بیام و بگم در کل روزمون پساپس مبارکا:)