پس کی قرار است بپرسی "برای کی شیرین شدی؟" و من تندی بگویم" برای فرهادم!"

#حس_محور
#علیرضا_طلیسچی_عنوان