+من هیچی ندارم ،یدنده ام،لجبازم،بیخودی عر میزنم،بیشتر وقتا عین آدماییم که تو یه اتاق شیش متری تو قسمت بایگانی کار میکنن،تو خودمم، پیش نیومده بیخودی بخندم،اغلب جدیم! و..

-مطمئنی درست انتخاب کردی؟ من و تو درست دو تا نقطه روبه روی همیم!

+ بذار حرفم تموم بشه 

- خوب میشنوم!

+اما تو اینجوری نباش تو شلوغ باش، گرم باش،روشن،  درست عین زندگی! بذار یه آدم هیچی ندار و دارا کنی؛ بشو مکمل من، برو رو اعصاب من، بیا جلوتر باید اینجا شو یواش تر بگم

..

+از الان زنده گی میخوام،هستی؟

.

+ دیالوگ بعدی چی میتونه باشه یعنی؟ !


#حس_محور

#کمی_آهنگ_امیر_مسعود_کمک_شکل_گیری_کامل_دیالوگ_ها_بود:)