دوستت دارم ها هیچ وقت عادی نمیشوند،صبحت بخیرها حتی! همه بوی اطمینان میدهند،بوی چای های تی بَگ دارِ بی حوصله طورِ بعد از یک روز خستگی و دلمردگی توی بالکن! در اوج هیچ چیز را خراب نکنید، در اوج زندگی را خُرد نکنید! اگر بدانید بعد هربار در گوشی گفتن" دوسِت دارم" چقدر اطمینان حواله ی قلب آدم میشود هیچ وقت فاتحه ی رابطه ها را در اوج نمیخوانید!حقتان را از زندگی تمام و کمال بگیرید نگذارید ته مانده ی یک شکستگیِ احمقانه بماند پهلوی دلتان..