بیا و بامن راه بیا! وقتی بغلت میکنم،وقتی میگویم سلام؛تو بگو: دلِ من هم برایت تنگ شده، نبودنت برای من هم عذاب است،من هم از زل زدن به چشم هایت لحظه ها را قدر میدانم! من بیشتر بغلت میکنم و میگویم: رسیدن بخیر؛ تو بگو دلِ من هم گرفته بود،دوریت خیالِ من را هم کلافه کرده بود ،خاطراتِ شب گردی هایمان من را هم آواره کرده بود!بحث خجالت نیست،هر طور حساب میکنم تو مورفینِ گوش های منی!

#زهرا_خسروی