حواس توی زندگی این روزهایم جای خالیِ سؤالیست که بخاطر ندانستن حالا حالاها در دسترس نمیباشد! بیا و ببین من از تو بخشنده ترم؛اینبار به جای وِل خرجی هوسِ واژه خرجی افتاده به جانم،فقط یک چیز میماند؛ اینکه میم مالکیت را، بزنم تنگ اولی یا میم مخاطب را!اصلن بیخیال احتمال لورفتگیِ من همینطوری هم زیادی است،اعتراف میکنم حواسم به خاطر نبودِ حواست بی حواس شده ! هِی مخاطب با تواَم!!