نزدیکن حتی از رگ گردن نزدیک تر همونایی که بردنشون جهنم گفتن هیزمش تَرِه!


#مینیمال#جدّی_محور