کاش قلب هم یه باک داشت تا وقتی یه جایی کم آورد خودشو پر کنه !