ساعت هم سرش گیج میرود نه از قدم زدن پاندولش تو ی حیاط خلوت نه!

سرش گیج میرود از انداختن های امروز به فردای آدم ها!